ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
στο πλαίσιο του Υποέργου

«Παροχή Τουριστικών Υπηρεσιών για τις μετακινήσεις και τη διαμονή κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ) 2013»

 της Πράξης «Διοργάνωση Διεθνούς  Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ 2011-2012-2013-2014)»  στον Άξονα Προτεραιότητας «07 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Μακεδονία Θράκη» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους  ΕΣΠΑ 2007 - 2013

 

ΑΔΑ: ΒΕ2Π469ΗΓ2-8ΑΕ

Περίληψη προκήρυξης

Τεύχος προκήρυξης

 

Διευκρινίσεις:

 1. Στο άρθρο 7, στη σελ. 14, αναφέρεται ότι: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους με το ποσό του έργου που έχει/έχουν αναλάβει.

  Διευκρινίζεται ότι
  : Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους αναλογικά με το τμήμα του έργου που έχει/έχουν αναλάβει.

 2. Στις σελίδες 84, 86 και 87 αναφέρεται ότι: Η Παρούσα Προσφορά δεσμεύσει τον Υποψήφιο Ανάδοχο για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

  Διευκρινίζεται ότι
  : Η Παρούσα Προσφορά δεσμεύσει τον Υποψήφιο Ανάδοχο για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 • Ερώτηση 1 (ΑΠ 26012 11/4/2013)
  05 δωμάτια για 10 ημέρες σύνολο 50 διανυκτερεύσεις  η
  συνολικά 50 διανυκτερεύσεις  στο διάστημα που αναφέρεται (πχ 30 την μία ημέρα και 20 την άλλη σύνολο 50 διανυκτερεύσεις.)

  Απάντηση
  Στη σελίδα 51 του τεύχους της προκήρυξης παρ. ΙΙ.2 αναφέρεται σε 50 σε σύνολο διανυκτερεύσεις για το διάστημα 10-20/5/2013.

 • Ερώτηση 2 (ΑΠ 26013 11/4/2013)
  Στη σελ. 25 του τεύχους αναφέρεται ότι η «Υπεύθυνη Δήλωση τιμών έτους 2013, εγκεκριμένη από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και τον ΕΟΤ, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με θεώρηση του γνησίου… (συμπεριλαμβανομένου και του πρωινού)».  
  Η εν λόγω Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του εκπροσώπου του Ξενοδοχείο θα πρέπει να απευθύνεται στον ΕΚΕΒΙ ή στον υποψήφιο του διαγωνισμού;

  Απάντηση
  Η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 θα πρέπει να απευθύνεται προς το ΕΚΕΒΙ.

 • Ερώτηση 3 (ΑΠ 26013 11/4/2013)
  Μπορούν τα ποσά που αναγράφονται ως τιμές διανυκτερεύσεων στην εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση να διαφοροποιηθούν κατά την αναγραφή τους στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα υποβάλλει η εταιρεία;

  Απάντηση
  Σελίδα 56 του τεύχους της προκήρυξης στα γενικά στοιχεία της οικονομικής προσφοράς.

 • Ερώτηση 4(ΑΠ 26013 11/4/2013)
  Τα ιδιωτικά συμφωνητικά που μνημονεύονται πρέπει να κατατεθούν στην εφορία ή να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα ή αρκεί να έχει τεθεί επ’ αυτών πρωτότυπη υπογραφή των  νομίμων εκπροσώπων και σφραγίδα της εταιρείας;

  Απάντηση
  Είναι απαραίτητο να γίνει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή καθώς και σφραγίδα της εταιρείας.